DASK Fiyatları 2022

Ongun Sigorta

Zorunlu Deprem Sigortası DASK, 2022 yılı için fiyat tarifesi, asgari primler ve metrekare maliyetleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından düzenlenmiş olup, resmi gazetede yayınlanarak 01 Ocak 2022‘de yürürlüğe girecektir. Bu çerçevede, DASK için yapılan düzenlemeleri sizlerle paylaşmak istedik.

 

>Meskenler için sağlanabilecek olan maksimum teminat 268.000.TL’den 320.000 TL’ye yükseltildi.

 

>DASK’ta Risk grubuna göre birinci gruptan, yedinci gruba kadar, 2022 yılı asgari yıllık DASK prim tutarları sırasıyla aşağıdaki gibidir;

 

-140.TL

-120.TL

-  90.TL

-  70.TL

-  55.TL

-  45.TL

-  40.TL’den az olamayacak şekilde düzenlenmiştir.

 

>Binaların 2022 yılı sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri (TL);

 

-Yapı Tarzı Betonarme: 1.508.TL

-Yapı Tarzı Diğer           : 1.040.TL

 

 

DASK Zorunlu Deprem Sigortası Tebliği

 

 

17 Kasım 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31662

TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “268 bin TL” ibaresi “320 bin TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yapı Tarzı

Sigorta Bedeli Hesabına

Esas Metrekare Bedeli (TL)

A-   Betonarme

1.508

B-   Diğer

1.040

MADDE 4 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2021-31/12/2021” ibaresi “1/1/2021-31/12/2022” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Teminat

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2022 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 7 – Bu Tebliğin;

a) 4 üncü, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri ise 1/1/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2016

29935

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/1/2018

30304

2-

7/9/2019

30881

3-

27/12/2019

30991

4-

19/1/2021

31369

 
 

 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211117-3.htm

 

 

DASK Zorunlu Deprem Sigortası Neleri Kapsar?

>Binalarda depremden kaynaklı kısmi veya tamamen yıkımlar sonucu oluşan maddi zararlar, 

>Binalarda deprem sebebiyle meydana gelen; yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlar,

>DASK Sigortasıyla aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada veya ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar
 • Çatılar
 • Bacalar
 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

 

Deprem hasarları; DASK poliçesinde belirtilen azami limitler çerçevesinde, nakit olarak karşılanır. Binanız, DASK Sigortası ile tamamen veya kısmi olarak zarar görmüş olsa dahi teminat altındadır. smiley

 

 

 

DASK Zorunlu Deprem Sigortası

 

için bizi hemen arayın

ve

DEPREM Riskine karşı yuvanızı güvence altına alalım.

 

Ayrıca, azami DASK metrekare limitlerinizi arttırmak için,

 

KONUT SİGORTASI

 ile

Deprem zararlarınıza karşı, güvence kapsamınızı genişletebilirsiniz.

smiley

 

Unutmayın!

DASK’ta hasar bedeli; arsa bedeli hariç olmak üzere, “DASK kurumunca belirlenen bina inşaat metrekare maliyeti” üzerinden hesaplanır. Hesaplanan hasar bedeli, poliçede belirtilen azami limit ve şartlar çerçevesinde sigortalıya ödenir…

smiley

 

 

#DaskFiyatları2022

#DaskKapsamıNedir

#DaskPrimiNeKadar

#DaskPoliçesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEKLİF AL